Beleidsverklaring - 24 juni 2019

Op 24 juni 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Beleidsverklaring - 24 juni 2019.

 

Het afdelingsbestuur van N-VA in Edegem heeft op 21 juni de beleidsverklaring voor het bestuur van de gemeente Edegem voor de komende 6 jaar unaniem goedgekeurd.

Met een meerderheid van 18 zetels in de gemeenteraad op 27, bestuurt N-VA de gemeente Edegem.

 

Onder de titel “Wegwijzers voor Edegem” formuleren we de beleidsvisie van N-VA voor de komende bestuursperiode.

Onze ambitie is dat Edegem een levendige, aantrekkelijke, veilige, propere en sociale gemeente is en blijft, gestoeld op gezonde financiën.

We willen werken aan een Edegem waar mensen graag wonen, werken en waar er ruimte is voor ontspanning, waar levenskwaliteit wordt geboden, waar handel en lokale economie floreren en waar we ons leefmilieu en de open ruimte beschermen.

 

Met de kernwoorden “een verantwoordelijke, efficiënte, mensgerichte en veilige gemeente en met tien wegwijzers, zullen we, voortbouwend op het beleid dat we de  afgelopen zes jaar mee hebben vorm gegeven, Edegem verder in beweging zetten.

 

Met volgende 10 wegwijzers bouwen we verder aan de toekomst van Edegem!

1. We willen een verantwoordelijke en efficiënte gemeente zijn.

Klantgerichte publieke dienstverlening – modern personeelsbeleidsplan – beheer als goede huisvader van ons erfgoed en patrimonium – slim Edegem.

 

2. We beheren ons budget als een goede huisvader.

Zonder verhoging van bestaande (personenbelasting of onroerende voorheffing) of nieuwe belastingen ruimte scheppen voor investeringen door structurele beheersing van de exploitatiekosten.

 

3. We doen niet noodzakelijk alles zelf.

Sterke buurten en wijken – intergemeentelijke samenwerking – streekvereniging Zuidrand

-  intercommunales – opname vzw’s in gemeentediensten - AGB als instrument voor efficiënter beleid.

 

4. Het geborgen thuisgevoel wordt versterkt door verhoogde veiligheid.

Operationele aanwezigheid op straat – inzet moderne (digitale) technologie – preventie op vlak van drugs en verkeersveiligheid – aandacht voor onze vrijwillige brandweer.

 

5. Edegem zorgt voor een warme gemeenschap, een plek voor iedereen.

Kansen voor jongeren om te groeien – onderwijs en buitenschoolse kinderopvang – ouderenbeleid – woonbeleid – dierenwelzijn met klemtoon op de huisdieren.

 

6. Ruimte voor ruimtelijk beleid: een uniek openruimteplan vrijwaart onze groene pracht.

Een uniek openruimteplan vrijwaart onze groene pracht –publiek domein met goede en veilige voetpaden, fietspaden en wegen -  ruimte om te ondernemen.

 

7. We scoren duurzame ontwikkelingspunten.

Sensibilisering op vlak van energiebesparingen en energie-efficiëntie –– CO2- compensatie o.a. door bomenfonds – waterbeleid – gebruik duurzame materialen.

Ontwikkelingssamenwerking ten bate van lokale bevolking binnen Vlaams beleid.

 

8. De Edegemnaar verplaatst zich veilig en efficiënt.

Optimale bereikbaarheid door vlotte doorstroming op doorgangswegen en verkeersveilige woonbuurt – veilige schoolroutes voor schoolgaande jeugd – deelfietsenproject.

 

9. Edegem wil schitteren in netheid.

Mooimakers: samen met bevolking gemeente netjes houden – inzetten van straatvrijwilligers

- zoeken naar betere en efficiëntere ophaling.

 

10. Ons uitgebreid vrijetijdsaanbod werkt verbindend.

Vrijetijdscentrum Kruispunt zorgt voor kruisbestuiving van verschillende diensten –

kunst en cultuur en sport als verbindende factoren – zorg voor ons bruisend verenigingsleven.

 

Op basis van deze beleidsvisie en binnen de financiële krijtlijnen zal het College van Burgemeester en schepenen, het beleid uittekenen in het Strategisch meerjarenplan 2020-2025 dat eind 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

We moeten hierbij rekening houden met het feit dat het toekomstig beleid van de federale en vooral de Vlaamse regering mogelijk voor de gemeenten consequenties kan hebben.

 

Hugo Van Bueren, voorzitter

Koen Metsu, burgemeester

Joost Goris, fractieleider

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is